Quick Lanch Categories:
THAILAND - YOU TELL US  
liver damage

Good info. for your health.
For those interested in your liver surviving healthily beyond your golden
years.
สำหรับผู้ห่วงใยในสุขภาพที่ดีของตับในร่างกาย
Good rest and sound sleep is very Important... if u don't sleep well,
The toxic in your body will accumulate..
Affecting your health and your mood...
การพักผ่อนที่เพียงพอและการนอนหลับที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญ
ถ้าหากคุณยังมีปัญหาในการนอนหลับ พิษและของเสียที่อยู่ในร่างกายย่อมจะสะสม
และเป็นปัญหาต่อสุขภาพและอารมณ์ของคุณเอง
The main causes of liver damage are:
สาเหตุหลักที่ทำลายตับของคุณคือ
1. Sleeping too late and waking up too late are the primary causes.
นอนดึกและตื่นสายเป็นต้นเหตุลำดับต้น ๆ
2. Not urinating in the morning.
การไม่ปัสสาวะในตอนเช้า
3. Too much eating.
ทานจุเป็นประจำ
4. Skipping breakfast.
ไม่รับประทานอาหารเช้า
5. Consuming too much medication.
บริโภคยามากเกินไป
6. Consuming too much preservatives, additives, food coloring, and
artificial sweetener.

บริโภคอาหารที่มีส่วนผสมของวัตถุกันเสีย สีผสมอาหาร วัตถุปรุงแต่ง และน้ำตาล
เทียม
7. Consuming unhealthy cooking oil. As much as possible reduce cooking oil
use when frying, which includes even the best cooking oils like olive oil.
Do not consume fried foods when you are tired, except if the body is very fit.

บริโภคน้ำมันที่ใช้ทำอาหารซึ่งด้อยคุณภาพและไม่เป็นประโยชน์   ถ้าหากคุณสามารถ
ลดปริมาณการใช้น้ำมันในการทอดอาหารซึ่งรวมถึงการใช้น้ำมันที่ดีที่สุดที่ใช้ทำ
อาหารเช่นน้ำมันมะกอก จงหลีกเลี่ยงการบริโภคของทอดเมื่อคุณมีอาการเหน็ดเหนื่อย
อ่อนเพลีย ยกเว้นถ้าหากร่างกายคุณฟิต
8. Consuming overly done foods also add to the burden of liver. Veggies
should be eaten raw or cooked 3-5 parts. Fried veggies should be finished
in one sitting, do not store.

บริโภคอาหารที่ผ่านการปรุงมากเกินไปย่อมสร้างภาระแก่ตับ ผักควรทานสด ๆ หรือผ่าน
การทำให้สุกเพียง 3-5 ส่วน ผักที่ผ่านการผัดควรจะบริโภคให้หมดในมื้อเดียว อย่า
เก็บไว้ทานในมื้ออื่น ๆ
We just have to adopt a good daily lifestyle and eating habits. Maintaining

good eating habits and time condition are very important for our body to
absorb and get rid of unnecessary chemicals according to "schedule."
เราจะต้องพยายามปรับวิถีการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะนิสัยการกิน การปลูกฝังนิสัยการ
กินที่ดีและดูแลปัจจัยเรื่องเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ร่างกายของเราได้รับ
ประโยชน์และสามารถกำจัดสารที่ไม่เป็นประโยชน์ในร่างกายตามตารางเวลาที่ควรจะเป็น
Because:
เพราะ
Evening at 9 - 11pm :  is the time for eliminating unnecessary/ toxic
chemicals (de-toxification) from the antibody system (lymph nodes). This
time duration should be spent by relaxing or listening to music. If during this time a housewife is still in an unrelaxed state such as washing the
dishes or monitoring children doing their homework, this will have a
negative impact on her health.
ช่วงเวลากลางคืน 3 ทุ่ม - 5 ทุ่ม : เป็นระยะเวลาที่ร่างกายจะกำจัดสารพิษต่าง ๆ โดยระบบต่อต้านเชื้อโรคในร่างกาย (ระบบหมุนเวียนของน้ำเหลืองในร่างกาย) ช่วง เวลานี้ควรจะต้องถูกใช้ไปในการพักผ่อนหรือผ่อนคลายด้วยการฟังดนตรี   ถ้าหากช่วง
เวลานี้แม่บ้านยังคงวุ่นอยู่กับงานบ้านเช่นล้างจานหรือดูและเด็กให้ทำการบ้าน
เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะเป็นผลลบต่อร่างกาย
Evening at 11pm - 1am :  The de-toxification process in the liver, and

ideally should be done in a deep sleep state. Early morning 1 - 3am :
de-toxification process in the gall, also ideally done in a deep sleep
state.
ช่วงเวลากลางคืน 5 ทุ่ม - ตี 1 : กระบวนการกำจัดสารพิษในตับ และแน่นอนควรจะ
ต้องอยู่ในช่วงการนอนหลับสนิท ในช่วงเช้าระหว่างเวลาตี 1 ถึง ตี 3 นั้น กระบวน
การกำจัดสารพิษในน้ำดีก็ควรจะเป็นช่วงแห่งการนอนหลับสนิทเช่นกัน
Early morning 3 - 5am :  de-toxification in the lungs. Therefore there will
sometimes be a severe cough for cough sufferers during this time.
Since thede-toxification process had reached the respiratory tract, there is no need
to take cough medicine so as not to interfere with toxin removal process.
ช่วงเวลาตี 3 - ตี 5 : การกำจัดสารพิษในปอด เพราะฉนั้นอาจจะมีอาการไออย่าง
รุนแรงสำหรับผู้ที่มีปัญหาการไอในช่วงเวลาดังกล่าว ตอนนี้กระบวนการกำจัดสารพิษ จะเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจแล้ว และก็ไม่จำเป็นที่คุณจะใช้ยาแก้ไอเพื่อที่จะได้
ไม่ไปขัดขวางขั้นตอนการกำจัดสารพิษในร่างกาย
Morning 5 - 7am :  de-toxification in the colon, you should empty your bowel.
ช่วงเช้า ตี 5 - 7 โมงเช้า : การกำจัดสารพิษในปลายลำไส้ใหญ่ ก็ถึงเวลาที่จะต้อง
ทำให้พุงและลำไส้ของคุณว่างลง
Morning 7 - 9am :  Absorption of nutrients in the small intestine, you
should be having breakfast at this time. Breakfast should be earlier, before
6:30 am, for those who are sick. Breakfast before 7:30am is very beneficial
to those wanting to stay fit. Those who always skip breakfast, they should
change their habits, and it is still better to eat breakfast late
until 9-10am rather than no meal at all. Sleeping so late and waking up too late
will disrupt the process of removing unnecessary chemicals. Aside from that,
midnight to 4am is the time when the bone marrow produces blood.
ช่วงเช้า 7 - 9 โมงเช้า : การดูดซึมสารอาหารสู่ลำไส้เล็ก คุณควรจะต้องทานอาหาร
เช้าในช่วงเวลานี้ อาหารเช้าควรจะก่อน 6.30 น. สำหรับผู้ป่วย อาหารเช้าที่ทาน
ก่อน 7.30 น. นั้นดีต่อผู้ที่ต้องการมีร่างกายสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอ ผู้ใดที่
ไม่ทานอาหารเช้าตลอดเวลาควรจะต้องรีบเปลี่ยนพฤติกรรมนี้เสีย และการทานอาหารเช้า
ในช่วงสายตั้งแต่ 9 - 10 น. ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรลงไปในท้องเลย   การนอนดึกตื่น
สายนั้นเป็นปัญหาต่อกระบวนการทำลายของเสียในร่างหาย นอกจากนั้นช่วงเที่ยงคืนถึง
ตี 4 ก็ยังเป็นเวลาที่ร่างกายผลิตเลือด
Therefore, have a good sleep and don't sleep late.
เพราะฉนั้น อย่านอนดึกและอย่านอนตื่นสาย

Sharing Is Caring!
การแบ่งปันเป็นการแสดงความห่วงใย

Live Well & Worry Less.
ขอให้มีสุขภาพดีและไม่มีความกังวล
Welcome to:
ThaiTradeTravel.com

We wish you would share with us on
Thailand x Trade x Travel x Transport
please contact : sucharn@yahoo.com


 
Homepage | Supports | Services | About Us | Contact Us
We would appreciate your information to share with us
please email to : sucharn@yahoo.com