THAI - Stay Healthy  
บทความ คุณๆ ส่งมา โปรดพิจารณาด้วยตัวท่านเอง
forwarded email collection , decide on your own accord
เปิดประตูรับโชค ด้วยวิธีการสวดมนต์
เปิดประตูรับโชค ด้วยวิธีการสวดมนต์
 


ทุกๆครั้ง ที่เหล่านักบวช นักบุญ ผู้มีศีลมีธรรม ท่านได้ตั้งใจไหว้สวดมนต์ด้วยความเคารพ ด้วยความเชื่อ ความเลื่อมใสนั้น จะมีผลดี 
หรือจะมีอะไรเกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นอย่างไรบ้าง

พระพุทธเจ้าทรงตรัสอยู่เสมอๆ ในสมัยที่พระองค์ยังมีพระชนน์ชีพอยู่ พระองค์ตรัสไว้ว่า

"คนเรานั้น หากได้หว่านพืชด้วยเมล็ดพันธุ์พืชชนิดใดลงไปแล้ว เขาย่อมได้รับผล ที่เกิดขึ้นแล้วจากเมล็ดพันธุ์พืชที่หวานไปนั้นแล้วทุกประการ จะได้ผลมาก ผลน้อย เกิดดี หรือไม่ดี ก็อยู่ที่เหตุและปัจจัย"

บทพระพุทธมนต์ หรือบทพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสงฆคุณ ที่พวกเราได้น้อมมาสวดกันนั้น

ถ้าหากจะเปรียบ ก็อาจเปรียบได้เช่นกับเมล็ดพันธุ์พืชนานาพันธุ์ ซึ่งเมล็ดพืชทั้งหลายเหล่านั้น ล้วนเป็นเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีที่สุด เป็นเมล็ดพันธุ์พืชที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงประทานไว้ให้แก่พวกเรา ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์พืชที่พระองค์ทรงได้มา ในสมัยที่พระองค์ทรงมีพระชนน์ชีพอยู่ และก็ได้หว่านโปรยไปทั่วชมพูทวีป ก่อให้เกิดความสงบสุขอย่างมากในยุคนั้น 

และในยุคหลังจากที่พระองค์เสด็จเข้าสู่การปรินิพพานแล้วก็ตาม ก็ยังมีหมู่พระสงฆ์สาวกได้น้อมนำไปหว่านลงในหลายๆประเทศ ในหลายทวีป ก็ก่อให้เกิดผล คือความสงบสุข เกิดขึ้น เหมือนสมัยที่พระองค์ยังมีพระชนม์ชีพอยู่เช่นกัน

พระพุทธมนต์ ก็คือพระธรรมคำสั่งสอน ที่เป็นภาษาบาลี มีความหมายทุกตัวอักษร มีความศักดิ์สิทธิ์ทุกตัวอักษร จะรู้ได้ และเข้าใจได้ ก็ต้องขึ้นอยู่ที่ภูมิธรรม ภูมิปัญญาของแต่ละคนที่จะเข้าถึงได้ 

พระพุทธมนต์เป็นบทพระธรรมคำสั่งสอนที่เกิดขึ้นแล้วจากพระผู้บริสุทธิ์สูงสุด มีพระปัญญาบารมีสูงสุด มีพระมหากรุณาธิคุณสูงสุด เป็นผู้ที่ทรงความศักดิ์สิทธิ์สูงสุด เหนือสรรพสิ่งใดในโลกนี้

เพราะฉะนั้น อะไรที่เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงตรัส ที่พระองค์ทรงกล่าวไว้ทุกบท ทุกตอน ทุกคำ ล้วนแต่มีความหมาย มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวโดยอัตโนมัติ 

ฉะนั้น หากบุคคลใด ได้นำมาสวด มาสาธยาย หรือแม้แต่ได้ยินได้ฟัง ด้วยความเคารพ และสวดอย่างถูกตามวิธี ฟังอย่างถูกวิธี ก็ย่อมส่งผลบังเกิดผลอย่างแน่นอน ดังต่อไปนี้


๑.ความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในวิถีชีวิต 
จะทุกข์มากหรือจะทุกข์น้อยก็ตาม ย่อมจะต้องหมดไป สูญสิ้นไปอย่างแน่นอน 

และเรื่องความสงบสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จ ความสมหวัง ความมั่นคง ในชีวิต ในหน้าที่การงาน ในการศึกษา ฐานะการเงิน ครอบครัว ความรัก สุขภาพ มิตรสหาย ย่อมจะต้องมีต้องได้ ต้องสำเร็จ ต้องได้รับผลแต่ในด้านดี เป็นไปในทางที่ดีแก่ตนเอง และครอบครัวอย่างแน่นอน ตามแต่กำลังศรัทธาความบริสุทธิ์ในขณะที่ได้สวด ในขณะที่ได้ฟังนั้น อย่างทันทีที่ได้เริ่มประพฤติ เริ่มปฏิบัติ เริ่มฟัง


๒.เหล่าเทวดาฟ้าดิน ผู้มีตาทิพย์หูทิพย์ 
จะเกิดความรักความเมตตาตามรักษาคุ้มครอง ปกป้องเราให้อยู่รอดปลอดภัย ให้มีชัยชนะ ให้มีโชค มีลาภ มีความสุขสวัสดีทั้งหลับทั้งตื่น

เหล่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ตลอดถึงสัตว์ทั้งหลาย พวกภูตผี ปีศาจ คนธรรพ์ หรืออมนุษย์ทั้งหลายก็ให้ความรัก ความเมตตาตามรักษาเราเช่นกัน

หากเกิดมี ผู้ที่ตั้งตัวตั้งจิตคิดให้ร้าย คิดปองร้าย คิดเป็นศัตรู จองเวรจองกรรมต่อเรา เขาทั้งหลายเหล่านั้น ก็จะค่อยๆ เกิดความกลัว เกิดเมตตา ยอมรับกลับจิต เปลี่ยนมาเป็นมิตร กับเรา หรือก็แพ้ภัยไปเองถ้าขืนทำเช่นนั้นอยู่


๓.หากเรายังมีหนี้เวร หนี้กรรม ที่เคยได้ทำไว้ 
สร้างไว้แต่ในชาติปางก่อน และในชาติปัจจุบันนี้มีอยู่ หรือว่าเคราะห์เวร เคราะห์กรรมที่จะเกิดขึ้น มีขึ้นแก่เราและครอบครัววงค์ตระกูลมีอยู่ ก็ย่อมจะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบาบางจางหาย และจากเบา ก็กลายเป็นอโหสิกรรมได้ในที่สุด

อุปสรรค และปัญหาที่หนักหนาสาหัจสากรรจ์ ที่แว่ะเวียนมาสู่ชีวิตเรานั้น ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอย่างง่ายดาย อย่างเหลือเชื่อ อย่างอัศจรรย์

และภัยพิบัติอันตรายต่างๆนานา ที่เกิดจากธรรมชาติก็ตาม จากภูตผีปีศาจ วิญญาณที่ชั่วร้าย และมนต์ดำคุณไสย์ก็ตาม หรือสิ่งชั่วร้ายที่เรียกกันว่าลมพัดลมเพ ก็ตาม ก็ไม่อาจทำอะไรเราได้ เกิดความแคล้วคลาดปลอดภัยได้อย่างดี 


๔.จำพวกโรคร้ายทั้งหลาย 
ที่เกิดมาจากบาปเวรบาปกรรมก็ตาม และที่เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง เช่น จากดินฟ้าอากาศ จากอาหาร จากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษก็ตาม ก็เกิดหายได้อย่างเป็นอัศจรรย์ แม้แต่โรคที่เรื้อรังหาสาเหตุไม่พบไม่เจอ ก็ค่อยๆหาย ก็ค่อยๆดีขึ้น ตามลำดับไป

ยาที่เคยกินแล้วไม่ดี ไม่หาย คนกินแล้วไม่ดี ไม่หาย ไม่ได้ผล เรากินก็ดี ก็หาย ไปหาหมอ พบหมอ ก็ได้พบแต่หมอที่เก่งที่รู้จริง ช่วยรักษาเราให้หายได้ บางครั้งก็ได้ยาดี มากินมารักษา 


๕.เปลี่ยนเหตุการณ์ที่เลวร้าย 
ที่กำลังให้ผลร้ายอยู่ในปัจจุบันนั้น ให้กลับกลายเป็นเรื่องที่ดี ที่งาม ที่พอใจ สบายอกสบายใจ แก้ไขได้ดั่งใจลุล่วงไปด้วยดี


๖.อันว่าความปรารถนา หรือความต้องการในสิ่งใด สิ่งหนึ่ง 
ที่เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรม มีคุณ มีประโยชน์ต่อโลกต่อแผ่นดิน ที่ไม่ผิดศีล ไม่ผิดธรรมแล้วไซร้ สิ่งที่เราปรารถนานั้น 
ต้องการนั้น ย่อมจะสำเร็จผลได้ อย่างเร็วพลันทันที สมความปรารถนาอย่างแน่นอน 


๘.บุญกุศลก็ตาม คุณธรรมก็ตาม 
ที่ยังไม่เกิดขึ้น ก็จะเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งมั่นถาวรไม่เสื่อมคลาย ส่วนบาปกรรม อกุศลธรรมความชั่วทั้งหลายที่ยังไม่เกิด ก็ไม่มีช่องทางที่จะเกิดขึ้นได้ และที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมจะเสื่อมไป ดับไป 


๙.สภาพจิตที่หงุดหงิดคิดมาก 
เศร้าหมองกระวนกระวาย แบบชนิดที่ร้อนอกร้อนใจ กินไม่ได้ นอนไม่หลับ ก็ย่อมจะสงบระงับดับไป กลับสภาพจิตให้เบิกบาน ให้แจ่มใส เกิดความเย็นอก เย็นใจ มีชีวิตที่เป็นไปในความสุขสดชื่นอยู่ตลอดเวลา 


๑๐. ยามที่นอนหลับ ก็จะหลับอย่างมีความสุข 
ไม่มีผันร้าย ฝันก็ฝันแต่เรื่องที่ดี ไม่ฝันในสิ่งที่ไร้สาระ ส่วนมากมักจะไม่นอนฝัน ครั้นพอตื่นขึ้นมาก็จะมีความรู้สึกมีความสุข สดชื่น พบแต่สิ่งที่เป็นมงคลในชีวิต ยืนเดินนั่งนอนที่ตรงไหน ที่ตรงนั้นก็ดี มีมงคลเกิดขึ้น 


๑๑.ย่อมไม่เป็นคนที่ประมาทขาดสติในการดำเนินชีวิต ใช้ชีวิตเป็น 
รู้เห็นและเข้าใจในบาปบุญ คุณโทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ รู้จักการควบคุมจิต หักห้ามใจ ไม่ให้ทำ ไม่ให้อยาก ไม่เป็นคนประเภทที่รู้อยู่ว่าผิด แต่ก็ยังทำอยู่ และก็ทำแล้ว ทำอีก 


๑๒. จิตย่อมมีพลัง 

และย่อมเป็นจิตที่ควรแก่การทำสมาธิและเวลาจะทำสมาธิ จิตก็สงบได้เร็ว 


๑๓. ไม่ตายโหง ตายห่า ไม่บ้าตาย 
ตายด้วยความสงบ ตายในบุญ ตายกุศล ตายแล้วไม่ทำให้คนเป็นเดือดร้อน ครั้นตายแล้วก็ได้ไปสวรรค์ ชั้นพรหมเลยทีเดียว 


การไหว้พระสวดมนต์ ก็มีผล มีอานิสงส์เช่นนี้ พระพุทธเจ้าทรงตรัสยืนยันไว้หลายที่ หลายแห่งในพระไตรปิฏก และบุคคลที่เขาได้ปฏิบัติมาแล้ว ก็เกิดผลตามที่กล่าวมาทุกประการ


ชีวิตของคนที่ชอบสวดมนต์ กับ ไม่ชอบสวดมนต์ ย่อมแตกต่างกัน

เมื่อรู้ถึงคุณค่า รู้ถึงราคา แห่งการไหว้พระสวดมนต์แล้ว ยังไม่เริ่มทำอีกก็จนใจ จนปัญญาที่จะช่วยอะไรได้


"วันนี้คุณเปิดประตูรับโชค ด้วยการสวดมนต์แล้วหรือยัง"

บทความ คุณๆ ส่งมา โปรดพิจารณาด้วยตัวท่านเอง
forwarded email collection , decide on your own accord

CONTACT US please email to : sucharn.w@gmail.com ..... tel: (+66)-089-895-9636
Welcome to:
www.ThaiTradeTravel.com
email: sucharn.w@gmail.com
tel: (+66) 089-895-9636