ThaiTradeTravel.Com
THAI - Stay Healthy  

บทความน่าสนใจ จาก email, face book, website
เพื่อนๆ ส่งมา พิจารณาด้วยตัวท่านเอง


อาหารสำหรับโรคตับอักเสบ

  

.

อาหารสำหรับโรคตับอักเสบ

โรคตับอักเสบเกิดจากเชื้อไว รัสหลายชนิด เชื้อไวรัสจะทำให้เกิดตับอั กเสบเฉียบพลันและทำลายเซลล์ ตับ ในรายที่อาการไม่รุนแรงและไ ด้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ เซลล์ตับจะฟื้นตัวได้ แต่ถ้าอาการรุนแรง จะทำให้เซลล์ตับตาย เนื้อเซลตับที่ดีเหลือน้อยล ง ทำให้ตับเกิดโรคตับแข็งได้

การรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ
ผู้ป่วยจำเป็นจะต้องนอนพักไ ม่ออกแรง มิฉะนั้นจะทำให้อาการรุนแรง ขึ้น และใช้เวลารักษานานขึ้น ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับของ เหลววันละ 3000-3500 มิลลิลิตร เพื่อป้องกันการขาดน้ำและจะ ช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้น มีความอยากรับประทานอาหารมา กขึ้น นอกจากนี้การได้รับโภชนาการ เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญอย่างย ิ่งที่จะทำให้ตับฟื้นตัวเร็ วขึ้นและผู้ป่วยมีกำลังวังช ามากขึ้น
ผู้ป่วยที่มีอาการตับอักเสบ เฉียบพลัน จะค่อย ๆ ทุเลาขึ้นเองเมื่อพักผ่อนแล ะรับประทานอาหารให้พอเพียง ผู้ป่วยบางรายเข้าใจว่าการด ื่มน้ำหวานในปริมาณมาก ๆจะช่วยให้อาการดีขึ้นได้ ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิด เพราะการรับประทานน้ำตาลมาก ๆจะทำให้น้ำตาลเปลี่ยนเป็นไ ขมันสะสมในตับ และอาจทำให้ตับโตได้

โภชนบำบัดสำหรับโรคไวรัสตับ อักเสบ
อาหารที่ผู้ป่วยได้รับขึ้นก ับระดับความรุนแรงของโรคแแล ะโรคแทรกซ้อน สารอาหารที่สำคัญที่จะต้องด ูแลสำหรับโรคตับอักเสบได้แก ่ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต โซเดียม (เกลือ) และ แอลกอฮอลล์
โปรตีน จำเป็นต้องได้รับเพียงพอ วันละ 100-150 กรัม เพื่อการสร้างเซลล์ใหม่ของต ับ และควรเป็นโปรตีนที่มีคุณภา พสูง ในกรณีที่มีอาการรุนแรงเฉีย บพลัน และระดับแอมโมเนียในเลือดสู ง โปรตีนจะได้รับการจำกัดในระ ดับต่ำๆเช่นเดียวกับโรคตับแ ข็ง
คาร์โบไฮเดรต ผู้ป่วยตับอักเสบต้องการคาร ์โบไฮเดรตสูงประมาณ 300-400 กรัม/ วัน เพื่อให้พลังงานพอเพียงกับที่ร่าง กายต้องการและมีไกลโคลเจนสะ สมเพียงพอ และช่วยให้ร่างกายได้นำโปรต ีนไปใช้ในการเสริมสร้างเนื้ อเยื่อที่จำเป็นต่อร่างกาย คาร์โบไฮเดรตที่รับประทานคว รเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดที่มี กากใยอาหารมากกว่าคาร์โบไฮเ ดรตประเภทน้ำตาล
ไขมัน อาหารควรมีไขมันในปริมาณปาน กลางวันละประมาณ 80-100 กรัม ไขมันจะช่วยเพิ่มรสชาดลดอาก ารเบื่ออาหารซึ่งมักเกิดขึ้ นกับผู้ป่วยโรคตับอักเสบ กรณีที่ผู้ป่วยมีความผิดปกต ิในการดูดซึมไขมัน แพทย์จะให้ไขมันที่มีโครงสร ้างของกรดไขมันสายสั้นปานกล าง เช่น ไขมันเอ็มซีที (MCT) เป็นระยะเวลาสั้นๆจนกว่าอาก ารจะดีขึ้น
พลังงาน ผู้ป่วยโรคตับอักเสบจำเป็นต ้องได้รับพลังงานสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะที่ มีปัญหาทุพโภชนาการ ความต้องการพลังงานวันละประ มาณ 2500-3000 กิโลแคลอรี เพื่อให้เพียงพอต่อการสร้าง เนื้อเยื่อใหม่ชดเชยกับพลัง งานที่สูงขึ้นเมื่อร่างกายม ีไข้และเพื่อให้ผู้ป่วยมีกำ ลังเพิ่มขึ้น
วิตามินและเกลือแร่ ร่างกายมีความต้องการวิตามิ นและเกลือแร่บางชนิดสูงขึ้น แพทย์จะทำการเสริมให้ผู้ป่ว ยตามความเหมาะสม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบต้องง ดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอ ล์ทุกชนิด
ในระยะที่รับการรักษา ผู้ป่วยจะมีอาการเบื่ออาหาร จำเป็นที่ต้องให้อาหารเหลว อาจผสมอาหารทางการแพทย์เพื่ อเพิ่มความเข้นข้นของสารอาห าร หรือให้รับประทานเสริมจนกว่ าผู้ป่วยเริ่มมีความอยากอาห ารมากขึ้นจึงเริ่มให้อาหารอ ่อน เราสามารถนำผลไม้มาปั่นใส่น มและโยเกิร์ตเพื่อเพิ่มโปรต ีนและพลังงานดังตัวอย่างสูต รที่ให้ไว้ หลังจากที่หายแล้วก็ควรจะระ วังดูแลรักษาสุขภาพตับให้แข ็งแรง ดังที่ได้แนะนำไว้ในฉบับที่ แล้ว

ข้อแนะนำทางโภชนาการสำหรับผ ู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ
- รับประทานอาหารหลากหลายจากอ าหารหลัก 5 หมู่
- เลือกเนื้อลัวน ไม่ว่าจะเป็นหมู ไก่ ปลา กุ้ง หอย ปู เป็นแหล่งของ โปรตีน วิตามินเอ วิตามินบี 12 ไนอะซิน บี1ธาตุเหล็ก ธาตุเหล็ก สังกะสี และซีลีเนียม
- ข้าว ขนมปัง ธัญพืชต่างๆ เป็นแหล่งของ คาร์โบไฮเดรต ธาตุเหล็ก วิตามินบี 1และบี 2 ไนอะซิน และใยอาหาร
- ผลไม้และผักต่างๆ เป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอ ิสระ(วิตามินเอ ซี และอี) ธาตุเหล็ก โฟเลท และใยอาหาร
- นมและผลิตภัณฑ์นม เป็นแหล่งของ โปรตีน แคลเซียม วิตามินบี 2 ไนอะซิน โฟเลท วิตามินเอ วิตามินบี 12 และวิตามินดี
- รับประทานอาหารให้ได้พลังงา นเพียงพอแต่ไม่มากเกินไป โดยแบ่งอาหารออกเป็นมื้อเล็ ก ๆ (4-5) มื้อตลอดวัน
- รับประทานอาหารโปรตีนให้เพี ยงพอเพื่อป้องกันการติดเชื้ อและช่วยให้ตับสร้างเนื้อเย ื่อใหม่
- รับประทานผักและผลไม้หลากหล ายมากขึ้นเพื่อให้ร่างการได ้รับสารต้านอนุมูลอิสระเพีย งพอ
- เลือกอาหารที่มีวิตามินเอ และซีบ่อยขึ้น
- หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอ ฮอลล์เพื่อป้องกันอันตรายต่ อตับและช่วยให้ตับได้ฟื้นฟู สภาพ
- จำกัดอาหารที่มีไขมันและน้ำ ตาลสูง
- รับประทานอาหารให้สมดุลกับพ ลังงานที่ใช้

ตัวอย่างสูตรอาหารโปรตีนสูง พลังสูง
ส้มปั่นโปรตีนสูง สำหรับ 1 ที่

เครื่องปรุง

โยเกิร์ตไขมันต่ำรสธรรมชาติ 3/4 ถ้วยตวง
นมผงขาดมันเนย 2 ช้อนโต๊ะ
น้ำส้มคั้น 1/2 ถ้วยตวง


วิธีทำ
นำเครื่องปรุงทั้งหมดปั่นจน เป็นเนื้อเดียวกันจะได้เครื ่องดื่มประมาณ 300 ซีซี

คุณค่าทางโภชนาการ

พลังงาน 262 แคลอรี่
คาร์โบไฮเดรต 51 กรัม
โปรตีน 11 กรัม
ไขมัน 2 กรัม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http:// www.healthandcuisine.com/ detail.aspx?id=1704#.VKKm2A LYdA
ที่มา : smart sme

source: forwarded email, faceboo, or website

บทความน่าสนใจ จาก email, face book, website
เพื่อนๆ ส่งมา พิจารณาด้วยตัวท่านเอง

Welcome to:
www.ThaiTradeTravel.com
email: sucharn.w@gmail.com
tel: (+66) 089-895-6114

 


 
CONTACT US please email to : sucharn.w@gmail.com ..... tel: (+66)-089-895-9636