ThaiTradeTravel.Com
THAI - Stay Healthy  

บทความน่าสนใจ จาก email, face book, website
เพื่อนๆ ส่งมา พิจารณาด้วยตัวท่านเอง


อาหารกับสุขภาพตับ

  

.

อาหารกับสุขภาพตับ

ตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุด ในร่างกาย เปรียบเสมือนโรงงานผลิตพลัง เคมีในร่างกาย ควบคุมระบบการเผาผลาญสารอาห ารและขจัดของเสียออกจากร่าง กาย ไม่ว่าจะเป็นอาหาร อากาศที่หายใจหรือดูดซึมผ่า นเข้าทางผิวหนัง จะต้องผ่านกระบวนการกรองพิษ โดยการทำงานของตับ
อาหารมีความสัมพันธ์กับการท ำงานของตับ โดยที่ตับจะช่วยเปลี่ยนอาหา รที่รับประทานเป็นพลังงาน และเก็บสะสมสารอาหารที่จำเป ็นต่อการดำเนินชีวิตและการเจริญเติบโต ช่วยผลิตน้ำดีซึ่งจำเป็นต่อ การย่อยอาหารประเภทไขมัน นอกจากนี้ตับยังช่วยผลิตสาร ที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือ ด ผลิตสารโปรตีนในเลือดและเอ็ นไซม์ต่างๆ มากกว่าพันชนิด ผลิตและควบคุมการทำงานของคอ เลสเตอรอล ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให ้ปกติ ควบคุมการทำงานของฮอร์โมน

85-90% ของเลือดที่ออกจากกระเพาะแล ะลำไส้จะนำสารอาหารสำคัญไปส ู่ตับ เพื่อเปลี่ยนเป็นสารที่ร่าง กายต้องนำไปใช้ ตับจึงเป็นอวัยวะที่สำคัญใน การสร้างสารอาหารประเภทโปรต ีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และวิตามินที่ร่างกายจะต้อง ใช้ในการทำงาน
คาร์โบไฮเดรต จะถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเพื่ อนำไปใช้เป็นพลังงาน ตับจึงทำหน้าที่ในการควบคุม ระดับน้ำตาล และป้องกันอาการน้ำตาลต่ำ หากขาดกระบวนการเหล่านี้ คนเราจะต้องกินทั้งวันไม่หย ุด เพื่อรักษาระดับพลังงานในร่ างกาย
โปรตีน เมื่อย่อยแล้วจะอยู่ในรูปกร ดอะมิโน ซึ่งจะถูกส่งเข้าสู่ตับเพื่ อสร้างเป็นโปรตีนชนิดใหม่ที ่ร่างกายจะนำไปใช้ประโยชน์ไ ด้ ตับยังมีความสามารถพิเศษในก ารเปลี่ยนกรดอะมิโนบางชนิดเ ป็นน้ำตาล และเป็นพลังงานในยามฉุกเฉิน หรือในยามที่ร่างกายต้องการ พลังงานเร่งด่วน
โปรตีนบางชนิดจะถูกแบคทีเรี ยในลำไล้เล็กเปลี่ยนเป็น แอมโมเนีย ซึ่งเป็นสารที่มีพิษ หรือของเสียที่เกิดจากการสล ายโปรตีนจะอยู่ในรูปของแอมโ มเนีย ตับจะสลายแอมโมเนียเป็นสารย ูเรียและขจัดออกทางไต ฉนั้นร่างกายจะขจัดพิษได้ดี นอกจากตับต้องแข็งแรงแล้วไต ยังต้องดีด้วย
ไขมัน อาหารไขมันจะต้องถูกย่อยด้ว ยน้ำดีซึ่งตับเป็นตัวสร้างแ ละเก็บไว้ในถุงน้ำดี จะถูกนำมาใช้ยามเมื่อมีอาหา รไขมันในลำไส้เล็ก น้ำดียังจำเป็นต่อการดูดซึม วิตามิน เอ ดี และ เค ซึ่งเป็นวิตามินที่ละลายในไ ขมัน หลังจากที่ไขมันถูกย่อยแล้ว กรดน้ำดีจะถูกลำไส้เล็กดูดซ ึม และส่งกลับไปที่ตับเพื่อรีไ ซเคิลเป็นน้ำดีอีกครั้ง

โภชนบำบัดในโรคตับแข็ง
โรคตับแข็งอาจเกิดจากสาเหตุ หลายประการ ได้แก่ การดื่มสุรามากเป็นสาเหตุที ่พบบ่อย โรคตับอักเสบเรื้อรังจากเชื ้อไวรัส โรคทางเดินน้ำดีอุดตัน ระบบภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง ยาและสารพิษบางชนิด และความผิดปกติทางพันธุกรรม ในที่นี้จะพูดถึงเฉพาะโรคตั บแข็งเท่านั้น
ผู้ที่มีโรคตับควรอยู่ในการ ดูแลรักษาของแพทย์ ขณะเดียวกันการดูแลด้านโภชน าการมีความสำคัญ ต่อการรักษา เพื่อให้ร่างกายได้รับพลังง าน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และวิตามินแร่ธาตุอย่างเหมา ะสม จะช่วยให้ฟื้นฟูสภาพตับได้ด ีขึ้น โภชนบำบัดเน้นอาหารที่เกี่ย วข้องกับการทำงานของตับดังน ี้
อาหารพลังงานสูง ผู้ป่วยโรคตับมีความต้องการ พลังงานสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่ งผู้ที่มีปัญหาขาดสารอาหารร ่วมด้วย อาหารที่มีพลังงานสูงถึงวัน ละ 2000-3000 กิโลแคลอรี จะช่วยในการเสริมสร้างเนื้อ เยื่อตับ ช่วยเสริมสร้างพละกำลังและท ำให้ฟื้นตัวเร็วขึ้น
การแบ่งอาหารเป็นมื้อเล็กๆห ลายๆมื้อ เช่นวันละ 4-6 มื้อ นอกจากจะช่วยให้ร่างกายได้ร ับพลังงานเพียงพอแล้วยังช่ว ยลดการเผาผลาญไขมันและโปรตี นอีกทั้งยังป้องกันไม่ให้ไก ลโคเจนที่ร่างกายสะสมไว้ถูก ใช้หมดไป

โปรตีน ผู้ป่วยที่มีโรคตับแข็งต้อง การอาหารโปรตีนสูงถึงวันละ 100-150 กรัม เพื่อใช้ในการสร้างเซลล์ใหม ่ และป้องกันภาวะขาดโปรตีน แต่ถ้าโปรตีนสูงมากเกินไป ก็จะทำให้แอมโมเนียในเลือดส ูง ในกรณีนี้แพทย์จำเป็นต้องให ้ยาแลคทูโลส ( Lactulose) หรือ นีโอไมซิน (Neomycin) เพื่อควบคุมระดับแอมโมเนียใ นเลือด ร่วมกับการจำกัดปริมาณโปรตี นในระดับต่ำๆ วันละ 10-40 กรัมขึ้นกับสภาวะโรคของผู้ป ่วย
อาหารโปรตีนสำหรับผู้ป่วยคว รเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูง เช่นนม ไข่ เนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ

คาร์โบไฮเดรต อาหารจะต้องมีโบไฮเดรตสูง เพื่อให้ร่างกายได้รับกลูโค สเพียงพอในการนำไปเป็นพลังง าน และสะสมในรูปไกลโคเจน เพื่อเป็นพลังงานสำรอง การได้รับกลูโคสเพียงพอจะช่ วยให้ร่างกายนำโปรตีนไปใช้ใ นการเสริมสร้างเนื้อเยื่อได ้ดีขึ้น ควรเน้นคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ผ ่านการขัดสี ได้แก่ ข้าวซ้อมมือ ขนมปังโฮลวีท เส้นต่างๆ เผือก มัน ฟักทอง ผลไม้ เป็นต้น

ไขมัน อาหารควรมีไขมันพอสมควรแต่ไ ม่มากไป ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาในก ารย่อยและดูดซึมไขมัน แพทย์จะให้ไขมันชนิดพิเศษที ่ย่อยได้โดยไม่ต้องใช้น้ำดี และดูดซึมง่าย ในการแปลงอาหารไขมันองค์กรโ รคตับในสหรัฐอเมริกาแนะว่า อาจใช้น้ำมัน ดอกคำฝอยปรุงอาหารแทนน้ำมัน อื่นๆ

วิตามินและเกลือแร่ ร่างกายมีความต้องการวิตามิ นและเกลือแร่มากขึ้น แต่ผู้ป่วยไม่ควรหาซื้อมารั บประทานเองโดยไม่ได้ปรึกษาแ พทย์ เพราะวิตามินบางชนิดหากได้ร ับมากเกินจะเป็นพิษต่อตับได ้ เช่น วิตามินเอ
อาหารที่เป็นแหล่งของวิตามิ นเกลือแร่ในธรรมชาติคือผัก และผลไม้ ควรเลือกอาหารผักและผลไม้อย ่างหลากหลายซึ่งจะให้สารแอน ติออกซิแดนท์เช่นเบตาแคโรที นและวิตามินซีสูง

อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง
• จำกัดอาหารทะเลประเภทที่มีเ ปลือกแข็ง เช่นหอยนางรมดิบ อาหารเหล่านี้ถ้ารับประทานต ้องปรุงให้สุก มิฉะนั้นจะเสี่ยงต่อการติดเ ชื้อแบคทีเรียบางชนิด
• ผู้ป่วยโรคตับจะต้องจำกัดโซ เดียม ซึ่งเป็นองค์ประกอบของเกลือ เพื่อป้องกันหรือลดอาการบวม การจำกัดโซเดียมทำได้โดยงดข องหมักดอง ปรุงอาหารโดยไม่เติมซอสและเ ครื่องปรุงซึ่งมีรสเค็ม รวมทั้งผงชูรส งดอาหารกระป๋อง งดมายองเนสและซอสมะเขือเทศ ปรุงอาหารจากอาหารสด จะช่วยลดปริมาณโซเดียมได้มา ก
* งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเ ด็ดขาด

ในกรณีผู้ป่วยมีอาการบวมของ เส้นเลือดดำขอดในหลอดอาหาร อาหารที่ควรรับประทานควรเป็ นอาหารอ่อน เพื่อป้องกันการฉีกขาดของเน ื้อเยื่อบริเวณนั้น และควรงดอาหารทอดทุกชนิด


ตัวอย่างปริมาณอาหารโปรตีนส ูง คาร์โบไฮเดรตสูง ไขมันปานกลาง ในแต่ละวัน

อาหาร ปริมาณ / วัน

นมพร่องมันเนย 1 ลิตร
ไข่ดาว 2-4 ฟอง
เนื้อล้วน/ปลา/ สัตว์ปีก(สุก) 224 กรัม (15 ช้อนโต๊ะ)
ผัก 2 ถ้วยตวง
ผลไม้ 2 ถ้วยตวง
ข้าว ขนมปัง เส้นต่างๆ 3-4 ถ้วยตวง
เนย/ น้ำมัน/ มาการีน 2-4 ช้อนโต๊ะ
ขนม เจลลี น้ำผึ้ง และคาร์โบไฮเดรตอื่นๆ ตามต้องการ

ข้อแนะนำ
ผู้ที่เป็นโรคตับควรอยู่ในค วามดูแลของแพทย์ ผู้ที่ไม่มีโรคตับ หรือหายจากโรคตับ ก็ควรจะดูแลสุขภาพของตับได้ ดังนี้
• งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือถ้าดื่ม ดื่มในปริมาณเล็กน้อย คนที่มีสุขภาพดีหากดื่มสุรา มากก็อาจจะทำให้เป็นโรคตับแ ข็งได้ง่ายขึ้น
• รับประทานอาหารไขมันต่ำ กากใยอาหารสูงๆ โดยเลือกอาหารที่ผ่านกระบวน การผลิตขัดสีที่น้อยที่สุด รับประทานเนื้อล้วน ลดอาหารทอด อาหารมัน การมีโภชนาการดีจึงเท่ากับก ารดูแลสุขภาพตับไปในตัว และป้องกันการเกิดโรคหลายๆช นิดของตับ
• ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http:// www.healthandcuisine.com/ detail.aspx?id=1703#.VKK3aA LYdA
ที่มา : smart sme

source: forwarded email, faceboo, or website

บทความน่าสนใจ จาก email, face book, website
เพื่อนๆ ส่งมา พิจารณาด้วยตัวท่านเอง

Welcome to:
www.ThaiTradeTravel.com
email: sucharn.w@gmail.com
tel: (+66) 089-895-6114

 


 
CONTACT US please email to : sucharn.w@gmail.com ..... tel: (+66)-089-895-9636