ThaiTradeTravel.Com
THAI - Stay Healthy  

บทความน่าสนใจ จากอีเมล์ เพื่อนๆ ส่งมา พิจารณาด้วยตัวท่านเอง


นานาสาระ...เพื่อสุขภาพที่ดี...
วิธีกายภาพมือ

  
.

เผยวิธีกายภาพมือง่ายๆ ก่อน "นิ้วล็อค" ถาวร!

ปฏิเสธไม่ได้ว่า มือของคนเรา เป็นอวัยวะสำคัญที่เคลื่อนไ หวอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งของ หรือใช้งานในกิจอื่นๆ ทั้งเด็กที่จะต้องใช้มือเขี ยนหนังสือ พ่อแม่คนทำงานที่ต้องใช้มือ กับแป้นพิมพ์ เขียนงานเอกสาร หรือใช้ในงานด้านต่างๆ ตลอดจนแม่บ้านที่ต้องใช้มือ ในการหิ้วตะกร้าจ่ายกับข้าว ชอปปิ้ง บิดผ้า

เมื่อมือ เป็นอาวุธสำคัญอย่างหนึ่งขอ งมนุษย์ที่ใช้ทำงาน บางครั้งอาจถูกใช้งานอย่างหนัก โดยไม่ได้พัก หากเป็นเช่นนี้ ซ้ำๆ บ่อยๆ ย่อมมีความเสี่ยงต่อการเจ็บ ปวดตามมา สามารถนำพาไปสู่ภาวะนิ้วล็อ ค หรือ Trigger Finger ได้ในที่สุด

ในวันนี้ มีเกร็ดความรู้จากงาน "Banana Family in Love" จัดโดย Banana Family Park ภายใต้โครงการ Workshop กายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอาย ุ ซึ่งได้มีการพูดคุยถึงภาวะน ิ้วล็อค และวิธีการดูแลมือไว้อย่างน ่าสนใจ จึงนำมาฝากให้กับทุกครอบครั วไว้ปรับใช้ก่อนนิ้วล็อคถาว รกัน

หากพูดถึง ภาวะนิ้วล็อค ทีมงานได้รับความรู้ว่า เป็นกลุ่มอาการหนึ่งที่เกิด ขึ้นกับกลุ่มคนที่มีการใช้ม ือทำงานอย่างหนัก ซึ่งจะมักมีอาการเจ็บร่วมกั บมีเสียงดังกึก ทำให้เส้นเอ็นไม่โก่งตัวออก เมื่องอนิ้ว แต่เมื่อมีการอักเสบเส้นเอ็ นจะบวมและหนาตัว ทำให้ลอดผ่านห่วงลำบาก จึงรู้สึกเจ็บและเกิดอาการน ิ้วล็อคตามมา

โดยส่วนใหญ่เกิดในผู้หญิงอา ยุ 45 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะแม่บ้านที่ใช้มือทำ งานอย่างหนัก เช่น หิ้วตะกร้าจ่ายกับข้าว ชอปปิ้ง บิดผ้า ส่วนในผู้ชายมักพบในอาชีพที ่ใช้มือทำงานหนักๆ มีการจับ ออกแรงบีบอุปกรณ์ซ้ำๆ เช่น คนทำสวนใช้กรรไกรตัดกิ่งไม้ ช่างที่ใช้ไขควงหรือเลื่อย พนักงานพิมพ์ดีด นักกอล์ฟ เป็นต้น

นอกจากนี้ลักษณะการใช้งานขอ งมือในแต่ละกิจกรรมจะใช้งาน แต่ละนิ้วไม่เหมือนกัน ทำให้เกิดนิ้วล็อคที่ตำแหน่ งนิ้วต่างกันด้วย เช่น พ่อแม่ที่เป็นครู หรือนักบริหาร มักเป็นนิ้วล็อคที่นิ้วโป้ง ขวา เพราะใช้เขียนหนังสือมาก และใช้นิ้วโป้งกดปากกานานๆ ขณะที่แม่บ้านซักบิดผ้า มักเป็นที่นิ้วชี้ซ้ายและขว า แต่ทั้งนี้ภาวะดังกล่าวไม่ม ีอันตรายใดๆ เพียงแต่ให้ความรู้สึกเจ็บป วด และใช้มือได้ไม่ถนัด เป็นโรคที่สามารถป้องกัน และรักษาให้หายได้ ถ้ารู้จักวิธีดูแลตนเองอย่า งถูกต้อง

สำหรับอาการ ในระยะแรกจะมีอาการปวดบริเว ณโคนนิ้วมือ กำมือไม่ถนัด หรือกำได้ไม่เต็มที่โดยเฉพา ะตอนเช้าหลังตื่นนอน พอใช้มือไปสักพักก็จะกำมือไ ด้ดีขึ้น เวลางอที่จะเหยียดนิ้วมือมั กจะได้ยินเสียงดังกึก ต่อมาจะมีอาการนิ้วล็อค คือ เวลางอนิ้วจะเหยียดขึ้นเองไ ม่ได้ มักเกิดกับมือข้างถนัดที่ใช ้งาน ซึ่งอาจเป็นเพียงนิ้วเดียว หรือเป็นพร้อมกันหลายนิ้วก็ ได้ บางรายอาจรุนแรงถึงนิ้วบวมช า ติดแข็งจนใช้งานไม่ได้

กายภาพมือง่ายๆ ก่อน "นิ้วล็อค" ถาวร!

1. ยืดกล้ามเนื้อแขน มือ นิ้วมือ โดยยกแขนระดับไหล่ ใช้มือข้างหนึ่งดันให้ข้อมื อกระดกขึ้น-ลง ปลายนิ้วเหยียดตรงค้างไว้ นับ 1-10 แล้วปล่อยทำ 6-10 ครั้ง/เซต

2. บริหารการกำ-แบมือ โดยฝึกกำ-แบ เพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวของ ข้อนิ้วมือ และกำลังกล้ามเนื้อภายในมือ หรืออาจถือลูกบอลในฝ่ามือก็ ได้ โดยทำ 6-10 ครั้ง/เซต

3. ท่าเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อที่ ใช้งอ-เหยียดนิ้วมือ โดยใช้ยางยืดช่วยต้าน แล้วใช้นิ้วมือเหยียดอ้านิ้ วออก ค้างไว้ นับ 1-10 แล้วค่อยๆ ปล่อย ทำ 6-10 ครั้ง/เซต

ระวังตัวง่ายๆ ลดเสี่ยง "นิ้วล็อค"

1. ไม่หิ้วของหนักเกินไป ถ้าจำเป็นต้องหิ้วให้ใช้ผ้า ขนหนูรอง และหิ้วให้น้ำหนักตกที่ฝ่าม ือ อาจใช้วิธีการอุ้มประคองหรื อรถเข็นลากแทน เพื่อลดการรับน้ำหนักที่นิ้ วมือ

2. ควร ใส่ถุงมือ หรือห่อหุ้มด้ามจับเครื่องม ือให้นุ่มขึ้นและจัดทำขนาดท ี่จับเหมาะแก่การใช้งาน ขณะใช้เครื่องมือทุ่นแรง เช่น ไขควง เลื่อย ค้อน ฯลฯ

3. งานที่ต้องใช้เวลาทำงานนานต ่อเนื่อง ทำให้มือเมื่อยล้า หรือระบม ควรพักมือเป็นระยะๆ และออกกำลังกายยืดกล้ามเนื้ อมือบ้าง

4. ไม่ขยับนิ้วหรือดีดนิ้วเล่น เพราะจะทำให้เส้นเอ็นอักเสบ มากยิ่งขึ้น

5. ถ้ามีข้อฝืดตอนเช้า หรือมือเมื่อยล้า ให้แช่น้ำอุ่นร่วมกับการขยั บมือกำแบเบา ๆ ในน้ำ จะทำให้ข้อฝืดลดลง
.......................... .......................... .......................... ..ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.thaihealthcarecenter.c om

source: forwarded email

บทความน่าสนใจ จากอีเมล์ เพื่อนๆ ส่งมา พิจารณาด้วยตัวท่านเอง
Welcome to:
www.ThaiTradeTravel.com
email: sucharn.w@gmail.com
tel: (+66) 089-895-6114

 


 
CONTACT US please email to : sucharn.w@gmail.com ..... tel: (+66)-089-895-9636