Quick Lanch Categories:
THAI > YOU TELL US > STAY HEALTHY  
ยิิ่งนอนดึก ยิิ่งเร่ง่งวันตาย


ยิิ่งนอนดึก ยิิ่งเร่ง่งวันตาย
การนอนดึกเป็น็นเหตุให้อ้อายุสัั้น เท่า่ากับเร่ง่งวันตายให้ต้ตัวเอง การ
ทำางานดึกทำาให้ร้ร่า่างกายล้า้า เหมือนกับเครืื่องยนต์ ? Overload ไม่ช่ช้า้าเครืื่องก็
พัง
วิธีแก้ไ้ไขในกรณีต้อ้องทำางานดึก (เพืื่อไม่ใ่ให้ร้ร่า่างกายโทรม
เร็ว)
ผู้ท้ทีี่มีหน้า้าทีี่บริหารงาน มักจะพบปัญัญหานีี้กันมาก เพราะต้อ้องเรง่
งาน
ความเสียหายทีี่เกิดขึึ้นกับคนนอนดึก
1. ร่า่างกายพักผอ่ นไม่เ่เพียงพอ เกิดอาการลา้า้
2. ระบบร่า่างกายจะรวน ดังนีี้
ระบบการย่อ่อยอาหาร
ท้อ้องอืด ท้อ้องเฟ้อ้อง่า่าย อาหารยอ่ ยไม่ด่ดี ทำาให้อ้อุจจาระหยาบ คือ
อาหารทีี่ทานเข้า้าไป ถ้า้าไม่น่นอนดึกอุจจาระจะสวย ไม่ม่มีเศษอาหารติดอยู่ ?
เหมือนกับแท่ง่งทอง แตถ่่ถ้า้าอดนอนแลว้ อุจจาระจะหยาบ จะมีเศษอะไรต่า่างๆ
ติดอยู่ ? เหมือนกับรถทีี่มีเขม่า่าติด เกิดจากการทีี่ร่า่างกายย่อ่อยไม่ห่หมด เพราะ
ล้า้า
แนวทางแก้ไ้ไข ให้ล้ลดอาหารประเภทเนืื้อสัตว์ ? อาหารเหนียวๆ
มิฉะนัั้นลำาไส้ท้ทำางานหนัก ยิิ่งนอนดึกแม้เ้เราหลับไปแลว้ แต่ล่ลำาไส้ไ้ไม่ห่หลับ
ยังคงย่อ่อยอยู่ต่อ่อไป พอตืื่นขึึ้นมาก็เพลีย ให้ท้ทานไข่ ? นม แทนพวกเนืื้อสัตว์ ?
ก็จะพอถูไถไปได้ ? มิฉะนัั้นท้อ้องจะผูกเป็น็นประจำา ริดสีดวงทวารจะถามหา
(ถ้า้าหากอ้ว้วนก็ให้ท้ทานนมแทนไข่)
?ท้อ้องผูก มี 2 ลักษณะ
1. ผูกแข็ง คือ อุจจาระแข็ง
2. ผูกเหลว คือ อาการถ่า่ายอุจจาระไม่ห่หมด ยังค้า้างอยู ่ แต่ล่ลำาไส้้
ล้า้า กระเพาะอาหารล้า้า ทำาให้ไ้ไม่ม่มีแรงบีบใหอ้ อกจนหมด ดังนัั้นในวันหนึึ่งๆ
จึงต้อ้องถ่า่ายหลายครัั้ง โรคทีี่จะตามมาก็คือ ผืื่นคันบริเวณขาหนีบ (ไม่ใ่ใช่่
เพราะความสกปรกหมักหมม) จะคันทัั้งวัน ปกติอุจจาระจะกึึ่งแข็งกึึ่ง
เหลว ถ้า้าแข็งแสดงว่า่าส่ว่วนทีี่เป็น็นน้ํ้ำาได้ซ้ซึมกลับเข้า้ามาในลำาไส้ ? ซึึ่งมันเป็น็น
Healthtoday
สานสัมพันธ์ เจ วี คอนโทรล
ของเสียที่ต้องขับออก ผลก็คือทำาให้น้น้ํ้ำาเหลืองเสีย ก็จะมาประทุบริเวณ
เนืื้ออ่อ่อนๆ เช่น่นทีี่ขาหนีบ สาเหตุก็มาจากท้อ้องผูกนัั่นเอง เพราะฉะนัั้น อย่า่า
นอนดึก ถ้า้าต้อ้องดึกก็ใหอ้ อกกำาลังหน้า้าท้อ้อง ให้ท้อ้องเกิดกำาลัง จะได้ร้รีด
อุจจาระออกมาได้เ้เร็ว ทานเสร็จแล้ว้วอย่า่านอน ให้เ้เดินสักครึึ่งชัั่วโมง เพราะ
พอขาไดเ้ ดิน ลำาไส้ม้มันก็ต้อ้องไปกับขาด้ว้วย จะช่ว่วยทำาให้ย้ย่อ่อยไดด้ดีี้ขึึ้น ท้อ้อง
จะผูกน้อ้อยลง ผืื่นคันก็จะหาย ถ้า้ายังไม่ห่หาย (เนืื่องจากอายุมาก) ให้ท้ทานน้ํ้ำา
ขิงสด (ไม่ใ่ใช่ข่ขิงผงเป็น็นซองๆ) พวกทีี่นอนดึกต้อ้องให้ท้ทอ้ งอุ่น่นมากๆ ให้ห้หาผ้า้า
มาห่ม่ม เดีี๋ยวท้อ้องจะอืด เฟ้อ้อ บางทีต้อ้องใหเ้ ท้า้าอุ่น่นด้ว้วย ให้ห้หาถุงเท้า้ามาใส่ ?
มิฉะนัั้นเท้า้าจะชา
ระบบปัสัสสาวะ
ถ้า้านอนไม่ด่ดึก ประมาณ 3-4 ทุ่ม่ม พอตืื่นเช้า้าขึึ้นมาจะปัสัสสาวะครัั้ง
เดียวจบ แต่ถ่ถ้า้านอนดึก ยิิ่งนอนตีหนึึ่ง กลางดึกจะต้อ้องลุกเข้า้าหอ้ งน้ํ้ำาถีี่
เพราะร่า่างกาย Overload ต้อ้องการน้ํ้ำามาก กล้า้ามเนืื้อข้า้างในจะบีบคัั้นเอา
พลังงานออกมาใช้ ? จึงต้อ้องใช้น้น้ํ้ำามาก ผลก็คือปัสัสสาวะบ่อ่อย ทำาให้พ้พวกเกลือ
แร่ท่ทีี่อยู่ใ่ในร่า่างกายจะถูกขับออกมาพร้อ้อมกับปสั สาวะด้ว้วย ยิิ่งอายุ 35 ขึึ้นไป
จะยิิ่งแย ?
แนวทางแก้ไ้ไข ใหท้ านแคลเซียมเม็ดได้ ? แต่อ่อย่า่ามาก แค่ ? 1 เม็ดก็
พอ ถ้า้าทานมากจะทำาให้แ้แคลเซีี่ยมพอก คืออาการทีี่กระดูกงอกทับ
เสน้้นประสาท (ถ้า้าเป็น็นแล้ว้วต้อ้องให้ค้คนนวด และทานยาละลายแคลเซีี่ยม
ช่ว่วย) ถ้า้าไม่ท่ทานแคลเซีี่ยมชดเชย จะทำาให้เ้เลือดจาง เม็ดโลหิตจาง
สรุปแล้ว้วการอดนอน เทา่า่ กับเรง่ วันตายใหต้ตัั้วเอง
การนอนดึกต้อ้องดืื่มน้ํ้ำาให้ม้มาก และเติมเกลือในน้ํ้ำาด้ว้วย คือพอเรา
ดืื่มแล้ว้วมันออกมาหมดทัั้งทางปัสัสสาวะและเหงืื่อ เราทานเกลือมากๆ ยัง
ออกทางเหงืื่อได้ ? แต่ถ่ถ้า้าทานแคลเซีี่ยมมากทำาให้ก้กระดูกงอก ส่ว่วนโค้ก้ก
เป๊ป๊ปซีี่ กระทิงแดง อย่า่าทาน พอเราอยู่ด่ดึกและกลัั้นปัสัสสาวะ มันจะซึมกลับ
เข้า้าเส้น้นเลือด ทำาให้น้น้ํ้ำาเหลืองเสีย ก็จะไปประทุทีี่ขาหนีบ หรือทอ้ งแขน
เป็น็นเม็ดแดงๆ เป็น็นจ้ํ้ำาขึึ้นทัั่วเลย บางคนไม่ก่กลัั้น แต่ด่ดืื่มน้ํ้ำาน้อ้อย อาการก็จะ
เหมือนกับการโม่แ่แป้ง้งฝืดืดๆ ลำาไส้บ้บีบตัวไม่ไ่ไหว ต้อ้องเค้น้น ก็จะเพลีย แตถ่ ้า้า
ดืื่มน้ํ้ำามาก ทำาให้ถ้ถ่า่ายสบาย ถ้า้าดืื่มน้ํ้ำาน้อ้อยจะทำาให้ก้กรดยูเรียเขม้ ข้น้น พอเรา
กลัั้นปัสัสสาวะมันก็จะซึมเข้า้าเส้น้ เลือด ทำาให้น้น้ํ้ำาเหลืองเสีย ถ้า้ากลัั้นบ่อ่อยๆ จะ
ทำาให้ป้ปัสัสสาวะไม่ห่หมด
Healthtoday
สานสัมพันธ์ เจ วี คอนโทรล
ระบบเหงืื่อ
คนทีี่ไม่ม่มีเหงืื่อออก จะแย ่ ถ้า้าขับเหงืื่อให้อ้ออกได้ร้ร่า่างกายสบาย
ถ้า้าเหงืื่อไม่อ่ออกความร้อ้อนภายในร่า่างกายจะระบายไม่ไ่ได้ ? ทำาให้อ้อึดอัด ของ
เสียในร่า่างกายก็ออกไม่ไ่ได้ ? โรคผิวหนังจะถามหา สิวฝ้า้าจะขึึ้น เพราะฉะนัั้น
ดืื่มน้ํ้ำาให้ม้มากพอและออกกำาลังกาย เท่า่านัั้นพอ เอาจนเหงืื่อออกให้ไ้ได ? คน
นอนดึกเหงืื่อจะไม่ค่อ่อยออก ของเสียตกใน สิวฝ้า้าขึึ้น มันก็จะไปออกทาง
ปัสัสสาวะแทน ไตเลยทำางานหนัก
ระบบหายใจ
ระบบหายใจจะเสียตามมา ร่า่างกายจะเอาออกซิเจนไปแลกเลือด
ดำาให้เ้เป็น็นเลือดแดงได้ต้อ้องมีความชืื้น ถ้า้าความชืื้นน้อ้อยมันจะไม่แ่แลก ทำาให้้
อึดอัด เหมือนอยูห่ อ้ งแอร์แ์แล้ว้วอึดอัด เพราะความชืื้นไม่พ่พอ ไม่ใ่ใช่อ่อากาศไม่่
พอ อากาศมันแห้ง้งเลยเอาความชืื้นในตัวเราไป ทำาให้ป้ปอดทำางานไม่่
สะดวก และออกซิเจนไม่ไ่ได้ ?
แนวทางแก้ไ้ไข ให้เ้เอาน้ํ้ำาใส่ก่กะละมังไว้ข้ข้า้างตัว ยิิ่งเป็น็นน้ํ้ำาร้อ้อนยิิ่งดี
ถ้า้าอึดอัดให้เ้เอาผ้า้าหนุนเท้า้าให้ส้สูง เลือดก็จะไหลลงมาได้ ? จะทำาให้น้นอน
สบาย การดืื่มน้ํ้ำาหวานๆ ตอนอยู่ด่ดึกๆ ก็ช่ว่วยได้ ? แต่อ่อย่า่าหวานมากจะทำาให้้
อ้ว้วน ถ้า้าจะให้ด้ดีทีี่สุดอย่า่าอยู่ด่ดึก ดึกได้เ้เป็น็นครัั้งคราวถ้า้าจำาเป็น็น คนนอนดึก
เสียงจะแห้ง้ง เพราะไตมันลา้า้ การใช้ส้สบู่ ? ให้ใ้ใช้ส้สบู่เ่เด็ก เพราะเป็น็นสบู่อ่ออ่ น
การกัดจะน้อ้อย อย่า่าใช้ส้สบู่แ่แรงๆ ให้ฟ้ฟอกสบู่ว่วันละครัั้งก็พอ

                                                                        

  • source: from forwarded mail

 
Welcome to:
ThaiTradeTravel.com

We wish you would share with us on
Thailand x Trade x Travel x Transport
please contact : sucharn@yahoo.com


 
Homepage | Supports | Services | About Us | Contact Us
We would appreciate your information to share with us
please email to : sucharn@yahoo.com