Quick Lanch Categories:
THAI > YOU TELL US > STAY HEALTHY  
ขมิ้นฆ่าเซลล์มะเร็ง


นักวิจัยไอร์แลนด์พบ "เคอร์คูมิน" ในขมิ้นฆ่าเซลล์มะเร็งได้
28 ตุลาคม 2552 18:33 น. จากการทดลองในห้องปฏิบัติการพบว่า
สารเคอร์คูมินในขมิ้นฆ่าเซลล์มะเร็งหลอดอาหารได้ เอเจนซี - นักวิจัยไอร์แลนด์พบว่า
สารเคมีในขมิ้นที่ทำให้แกงมีสีเหลือง สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งหลอดอาหารในห้องทดลองได้
ซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่า อาจพัฒนาสารนี้ไปเป็นยาต้านมะเร็งเพื่อรักษาผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งชนิดนี้

ศูนย์วิจัยมะเร็งคอร์ก (Cork Cancer Research Centre)ในไอร์แลนด์
ตีพิมพ์ผลการศึกษาลงวารสารมะเร็งอังกฤษ (British Journal of Cancer) โดยระบุว่า
การทดลองพบว่า สารเคอร์คูมินสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งหลอดอาหารในห้องทดลองได้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะกระตุ้นให้เกิดสัญญาณว่าเซลล์ตายแล้วเพื่อให้เซลล์เริ่มย่อยตัวเอง ดร. ชารอน แม็คเคนนา หัวหน้าทีมวิจัยชุดนี้ กล่าวว่า งานวิจัยนี้ปูทางไปสู่การนำเคอร์คูมิน ซึ่งเป็นสารสกัดธรรมชาติในขมิ้นไปพัฒนาเพื่อใช้รักษามะเร็งหลอดอาหารต่อไป

ปัจจุบันมีผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารเพิ่มขึ้นมากกว่าครึ่งนับตั้งแต่คริสต์ทศวรรษหลังปี 1970 โดยในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตกว่า 5 แสนคน โดยที่อังกฤษตรวจพบผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารรายใหม่ปีละ 7,800 คน เป็นมะเร็งอันดับ 6 ที่คร่าชีวิตคนในอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 5 ของผู้เสียชีวิตเพราะมะเร็งทั้งหมด ผลการศึกษาก่อนหน้านี้ชี้ว่า เคอร์คูมินสามารถยับยั้งเนื้องอกได้และคนที่กินแกง(curry)มากๆ อาจจะเป็นมะเร็งน้อยกว่าคนทั่วไป ในปี 2007 นักวิจัยอเมริกันก็พบว่า สารเคอร์คูมินอาจช่วยกระตุ้นซลล์ระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งอาจช่วยรักษาโรคสมองเสื่อม นอกจากนั้น กำลังมีการทดลองใช้ขมิ้นเป็นยารักษาโรคข้ออักเสบด้วย

                                                                        

  • source: from forwarded mail

 
Welcome to:
ThaiTradeTravel.com

We wish you would share with us on
Thailand x Trade x Travel x Transport
please contact : sucharn@yahoo.com


 
Homepage | Supports | Services | About Us | Contact Us
We would appreciate your information to share with us
please email to : sucharn@yahoo.com